Major Craft

Major Craft

De
€5,95

Major Craft

26
Blue Pink
Zebra Glow
MAJOR CRAFT JIG PARA SHORT 20 GR
Pink  Iwashi
Live Iwashi
Live Aji
Live Saba
Live Konoshiro
Live Hara Glow Kibinago
Iwashi
Red Gold
Katakuchi
Yellow Chart
Live Kin Aji
Live Kin Saba
Live Kibinago
Live Hara Glow Konoshiro
Pink
All Glow
Green Back
Real Iwashi
Zebra Pink
Live Kin Iwashi
Damage Hara Glow Iwashi
Damage Kin Iwashi
Candy Iwashi
De
€6,95

Major Craft

2
Verde
Multicolor
De
€22,95

Major Craft

14
Pink
Red Gold
Zebra Glow
Green Gold
Blue Pink
Iwashi
Live Kin Aji
Live Kin Saba
Live Kibinago
Live Kin Iwashi
Cotton Candy
Live Hara Glow Kibinago
Orange Gold
Live Haraglow Kibinago
De
€6,69

Major Craft

19
Keimura Katacuchi
Glow Pink
Live Kin Iwashi
Live Kin Aji
Live Saba
Red Gold
Blue Pink
Live Iwashi
Live Kin Saba
Live Kibinago
Live Belly Glow Quinnago
Live Aji
AllGlow
Keimura Iwashi
Keimura Shirasu
Zebra Glow
Live Kinabigo
Live Haraglow Kibinago
All Glow
De
€5,45

Major Craft

9
Keimura Marble Orange
UV/Red Purple
Gold Green
UV/Purple
Glow Apeal Orange
Blue Glow Apeal Red
Blue Glow/Marble Pink
UV/Pink
UV/Orange Brown
De
€6,95

Major Craft

6
ALL GLOW
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 1.6"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 1.6"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 1.6"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 1.6"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 1.6"
€6,95

Major Craft

6
ALL GLOW
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 3.0"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 3.0"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 3.0"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 3.0"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 3.0"
€7,95

Major Craft

17
Red Gold
Glow Pink
Live Saba
Zebra Glow
Keimura Katacuchi
Keimura Shirasu
Live Kin Iwashi
Live Kin Aji
Keimura Iwashi
All Glow
Live Aji
Live Kibinago
Live Belly Glow Quinnago
Live Iwashi
Blue Pink
Live Kin Saba
Keimura Katakuchi
De
€5,49

Major Craft

3
Gris claro
Gris oscuro
Azul oscuro
De
€16,95

Major Craft

6
ALL GLOW
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 2.3"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 2.3"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 2.3"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 2.3"
MAJOR CRAFT PARA WORM DART 2.3"
€6,95

Major Craft

8
IWASHI
ZEBRA GLOW
KEIMURA (UV) SHIRASU
ZEBRA PINK
RED GOLD
ZEBRA PURPLE
KATAKUCHI
PINKIWASHI
De
€7,95

Major Craft

2
 
 
De
€21,93

Major Craft

4
IWASHI (UV)
RED GOLD (UV)
GLOW PINK
GLOW
€6,95

Major Craft

4
TRICOLOR
BLACK
GRAY
De
€14,95

Major Craft

5
UV/RedPink
UV/Orange
ClearAppealRed
Clear/Bait
Clear/Brown
€7,95

Major Craft

5
Glow/AppealOrange
Glow/RedGreen
BlueGlow/SilverBlue
UV/GoldBrown
UV/Purple
€7,95

Major Craft

€6,95

Major Craft

5
10g
15g
20g
30g
40g
De
€6,70